https://www.carnis.nl/nl/contact/voorwaarden
Zoeken
 

Algemene leveringsvoorwaarden Carnis


Artikel 1 Definities in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de groothandel: Carnis, Voltastraat 32, 7903 AB Hoogeveen
b. afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de groothandel een overeenkomst is
aangegaan tot levering van goederen en/of diensten.
c. overeenkomst: de overeenkomst die tussen de groothandel en de afnemer ontstaat door
expliciete aanvaarding door de groothandel van aanbiedingen en/of orders.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming
van alle tussen afnemer en de groothandel en de aan haar gelieerde ondernemingen
gesloten overeenkomsten
2. Algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien
dat door de groothandel uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk bevestigd.
3. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden
gedaan indien en voor zover deze door de groothandel uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.
4. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt
in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en de
groothandel.


Artikel 3 Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte
tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


Artikel 4 Producten
1. Informatie met betrekking tot samenstelling, kwaliteit en eigenschappen van de door de
groothandel geleverde producten geschiedt naar beste weten van de groothandel, maar
houdt geen enkele garantie in.
2. De groothandel heeft ten allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel
in aanmerking komen de producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen
worden geleverd.


Artikel 5 De overeenkomst

1. De overeenkomst bindt de groothandel pas na uitdrukkelijke aanvaarding.
2. Elke overeenkomst met de groothandel wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer op grond van door de groothandel in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
3. De groothandel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. In een dergelijk geval zal de groothandel niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.
4. De afnemer zal de order plaatsen in de webshop op www.carnis.nl, deze voorraad gestuurde webshop is leidend voor de franco levering.
5. Verkoop door de afnemer dient alleen aan eindverbruikers (consumenten) te zijn, vanaf het vestigingsadres zoals in deze overeenkomst opgenomen. Bij verhuizen van de afnemer naar een ander adres, vervalt deze overeenkomst, en dient er beoordeeld te worden door de groothandel of er opnieuw  een overeenkomst afgesloten kan worden.
6. Wederverkoop is niet toegestaan. Indien dit wordt geconstateerd, kan de groothandel beslissen leveringen stop te zetten.
7. De afnemer mag de merknaam Carnis niet zonder toestemming gebruiken in sociaal media etc.

Artikel 6 Prijzen
1. De opgegeven prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn exclusief BTW.
2. De groothandel is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na de
totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende elementen voordoen.
Onder kostprijsverhogende elementen worden in ieder geval verstaan door leveranciers van
de groothandel berekende prijsstijgingen, verhoging van lonen, sociale lasten, belastingen
of andere heffingen.
3. Indien de groothandel op grond van het gestelde in het voorgaande lid overgaat tot
verhoging van de prijs is de afnemer gerechtigd de opdracht te annuleren mits hij dat
onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar
maakt aan de groothandel, en tegen vergoeding van de door de groothandel gemaakte
directe kosten.
Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde opdracht is geleverd blijft afnemer de
oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd.


Artikel 7 Levering
1. Levering vindt plaats af-magazijn van de groothandel, tenzij een andere vorm van levering
is overeengekomen.
2. Indien franco-levering overeengekomen wordt, bepaalt de groothandel de wijze van vervoer
en de aard en wijze van aflevering en de kosten daarvan.
3. Indien een levering-in-magazijn overeengekomen wordt, geldt de mededeling dat de door
de afnemer gekochte goederen voor vervoer gereed zijn als levering. Indien de afnemer de
goederen niet binnen twee dagen na deze mededeling heeft afgehaald aan het door de
groothandel opgegeven adres, is de groothandel gerechtigd de kosten voor opslag van de
goederen bij de afnemer in rekening te brengen.
Indien een gedeelte van de opdracht gereed is kan de groothandel naar keuze overgaan tot
levering daarvan of wachten tot de gehele order gereed is. Ter zaken van de facturering
zullen deelleveringen als zelfstandige overeenkomsten worden beschouwd.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn termijnen van levering nimmer aan te
merken als fatale termijnen. Ook bij een overeengekomen fatale termijn is de groothandel
pas in verzuim nadat de afnemer haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn
gesteld heeft alsnog te leveren.
5. Het risico van de goederen gaat over op de afnemer op het moment van de overeengekomen
vorm van levering.


Artikel 8 Overmacht
1. Indien door overmacht aan de zijde van de groothandel de uitvoering van de overeenkomst
met meer dan vier weken vertraagd wordt, zijn zowel de groothandel als de afnemer
bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De groothandel kan in dat geval, in afwijking van
art. 7.5, slechts aanspraak maken op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
2. Indien de overmacht intreedt terwijl reeds ten dele uitvoering is gegeven aan de
overeenkomst, is de groothandel gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde
deel van de overeenkomst.
3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de groothandel
onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar,
oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, defecten aan
machines, transportmoeilijkheden en niet tijdige levering door leveranciers van de
groothandel.
4. Indien de groothandel op grond van overmacht overgaat tot ontbinding van de
overeenkomst is zij niet gehouden tot het vergoeden van schade aan afnemer.


Artikel 9 Reclame
1. De afnemer is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering deugdelijk te controleren
op gebreken. Onder gebreken worden niet begrepen geringe in de handel toelaatbaar
geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in onder meer hoeveelheid, kwaliteit, kleur of gewicht.
2. Reclames op leveranties van al onze producten dienen binnen 24 uur na levering van die
goederen schriftelijk aan de groothandel te geschieden. Indien de afnemer niet binnen de
toepasselijke termijn heeft gereclameerd dan wordt hij geacht in te stemmen met de staat
waarin de goederen zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclame.
3. Na geregistreerde ontvangst van de klacht stelt de groothandel zo spoedig mogelijk een
onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De afnemer dient de groothandel bij dit
onderzoek behulpzaam te zijn.
4. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal de groothandel de keuze hebben om:
a. de goederen terug te nemen en te vervangen, of;
b. de koopovereenkomst te ontbinden, of;
c. een redelijke vermindering van de verkoopprijs te crediteren.
Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en is
slechts mogelijk nadat de groothandel daarmee heeft ingestemd.
5. Reclames geven de afnemer nimmer het recht om de overeenkomst te ontbinden of betaling
geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken
op schadevergoeding.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. De groothandel behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde goederen totdat al haar
vorderingen op afnemer ter zake van de door de groothandel ingevolge de betreffende
overeenkomst aan afnemer geleverde goederen volledig zijn voldaan.
Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen ter zake van tekortschieten
van de kant van afnemers in de nakoming van de betreffende overeenkomst.
2. De groothandel is gerechtigd om wanneer afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn in
het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde doch
bij afnemer aanwezige goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te
nemen. Indien de groothandel gebruik maakt van haar recht tot terugneming wordt de
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel
ontbonden onverminderd het recht van de groothandel op vergoeding van schade en kosten.
3. Indien de afnemer nog onder het eigendomsvoorbehoud van de groothandel vallende
goederen aan derden heeft verkocht en geleverd, dan treedt de vordering van de afnemer
op de derde in de plaats van de eigendom en wordt die vordering geacht door de afnemer
op voorhand aan de groothandel te zijn gecedeerd. De afnemer is verplicht om aan de derde
van deze cessie mededeling te doen.


Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De groothandel is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet de groothandel maar de fabrikant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal de groothandel op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de fabrikant of importeur bekend maken.
2.De groothandel is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke voor
afnemer mochten ontstaan als gevolg van daden of nalatigheden van de groothandel, van
personen in dienst van de groothandel of door de groothandel ingeschakelde derden, tenzij
sprake is van grove schuld. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is
steeds uitgesloten.
3. De aansprakelijkheid van de groothandel blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag van de geleverde goederen waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking
heeft.
4. Indien de groothandel ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst
met afnemer c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld is afnemer gehouden haar ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan die derde moet voldoen.


Artikel 12 Opschorting/ontbinding
1. Onverminderd de in de Wet genoemde gevallen heeft de groothandel indien afnemer
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder
ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst
voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden,
zonder dat de groothandel tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd
de aan de groothandel verder toekomende rechten.
2. Het recht van de groothandel tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding
geldt tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of afnemer in staat is zijn
contractuele verplichtingen jegens de groothandel na te komen alsmede ingeval van
faillissement, surséance van betaling, liquidatie, overdracht van het bedrijf van afnemer en
voorts in het geval goederen van afnemer in beslag worden genomen, dan wel afnemer
onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn
vermogen of delen ervan verliest.
3. Afnemer is slechts bevoegd de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting op
te schorten. De mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst tussen de groothandel en
de afnemer op grond van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.


Artikel 13 Betaling
1. Betaling geschiedt per bankoverboeking. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling binnen
acht dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder aftrek of verrekening. Ingeval van
niet tijdige betaling is afnemer in verzuim zonder dat voorafgaand ingebrekestelling door de groothandel vereist is. Levering aan klanten buiten Nederland geschieden alleen onder vooruitbetaling.
2. De groothandel is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities
gerechtigd de afnemer te verplichten om zekerheid te stellen voor de voldoening van de
krachtens de overeenkomst aan de groothandel te betalen bedragen.
3. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer vanaf de vervaldag van de facturen een rente
verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2% over het factuurbedrag.
4. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer naast het verschuldigde bedrag en de
daarover te betalen rente gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke
als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de
hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 250,=.
5. De door afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventueel verschuldigde
rente en kosten en vervolgens met opeisbare facturen die het langst openstaan.


Artikel 14 Toepasselijk recht
1. Alle geschillen welke verband houden met een overeenkomst waarop de onderhavige
voorwaarden geheel dan wel ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere
overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, dienen te worden
voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Assen. De groothandel behoudt echter de
bevoegdheid de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet bevoegde rechter in het
arrondissement Assen (Nederland).
2. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op
geschillen voortvloeiend hieruit is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van
Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11
april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.


Artikel 15 Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen
bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die
overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig
zijn dan wel niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te
treffen, die doel en strekking van de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benaderen.